Úřední deska MŠ

Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková organizace

Provoz školy

6.00 -16,30 hodin

Máme  prezentaci naší MŠ na Googlu

Máme i video prezentaci na 2 infopanelech na Mírovém náměstí. 

ZÁPIS DO MŠ KYTIČKA - OD 1.9.2022

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ OD 1.9.2022                                                                                                                                                                                                       Vyvěšeno 7.6.2022

PRO NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI KONÁME TŘÍDNÍ SCHŮZKU OD 16:00 HODIN VE TŘEDU 22.6. NA ORANŽOVÉ KYTIČCE.

PROSÍME VŠECHNY O STAŽENÍ DOKUMENTŮ, VYPLNĚNÍ A ODEVZDÁNÍ NA TŘÍDNÍCHŮZCE NEBO DO PÁTKU 24.6. - NALEZNETE: ÚŘEDNÍ DESKA/DOKUMENTY KE STAŽENÍ/ DOKUMENTY PRO NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI OD 1.9.2022 (ROZROLUJE SE POD KAPITOLOU ÚŘEDNÍ DESKA)                                                               Vyvěšeno 13.6.2022

* Základní informace zde

* Plakáty k zápisu v Ústí nad Labem: v českém jazyce a v cizích jazycích 

* kritéria k zápisu pro rok 2022 - směrnice školy zde - platí pro obě kola zápisu (11.-12.5. a 15.6.2022)

INFORMACE UKRAJINA - Jak postupovat při začlenění do vzdělávání v České republice

* leták v českém jazyce

* leták v ukrajinštině

  ZÁPISY PRO DĚTI Z UKRAJINY

 15.6.2022 od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin v ředitelně školy (podatelna MŠ).

Přihláška dítěte ke vzdělávání

Informace v ukrajinštině

Informace v češtině             

Očkování - souhrnné informace:  dokument č. 1, dokument č.2, dokument č. 3                                                                                 

Výše stravného

Od 1.9.2021 činí stravné pro děti do 6 let 40,-Kč a pro děti s odkladem školní docházky činí 44,-Kč. Celodenní stravné obsahuje přesnídávku, oběd a svačinu vždy s nápoji.

Dětem, které jsou řádně předem odhlášeny z odpoledního vzdělávání a jdou po obědě se odpolední svačina odečítá takto: dětem do 6 let - 9,-Kč, dětem s odkladem 10,-Kč.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

Od 1.9.2021 na školní rok 2021-2022 činí úplata 425,00 Kč na měsíc. Více zde.

Výše  úplaty za předškolní vzdělávání v období omezení a přerušení provozu mateřské školy Kytička v červenci a srpnu 2022

Paní ředitelka Bc. Lenka Kalousová rozhodla jako statutární orgán organizace o poměrném zkrácení úplaty za předškolní vzdělávání z důvodu přerušení provozu mateřské školy v období července a srpna 2022 takto: na červenec 2022 činí úplata 112,00 Kč, na srpen 2022 činí úplata 251,00 Kč. Celková částka 363,00 Kč bude splatná v měsíci červnu 2022.

Jak lze platit:

Platba bankovním příkazem, výjimečně po dohodě s hospodářkou školy v hotovosti do pokladny.

Na nástěnkách u vchodů je tradičně vyvěšen seznam s platbou vždy včas tak, aby rodiče měli přehled o  celkové částce. Též bude i na našich  webových stránkách vyvěšen seznam; nikoli jmenovitě, ale pod čísly, která budou variabilním symbolem platby každého dítěte. 

Každý školní rok obdrží rodiče nově osobní číslo (v. s. dítěte).

Do zprávy pro příjemce uvedete (úplata + stravné)  nebo kdo neplatí úplatu - předškoláci či výjimky osvobození od úplaty, tak uvedou jen:  stravné

Na třídě každý rodič na začátku školního roku osobně obdrží lístek, kde budou uvedeny pokyny potřebné k platbě. Prosíme, dodržujte všechny údaje, které zde máte uvedeny, takto je budete uvádět.

Plaťte jen danou částku!  

Je důležité si uvědomit i skutečnost včasné platby tak, aby prokazatelně byl převod na účtu školy do 20. dne v měsíci. To se týká hlavně skutečnosti, že máte jinou banku než škola a převod tudíž trvá i dva dny nebo déle. Prosíme, věnujte pozornost při platbě převodem, ať platíte danou částku za své dítě, (v.s.), pokud se rodiče spletou, musí paní ekonomka vracet platbu zpět na Váš účet a vše se zbytečně protahuje.

Desatero pro rodiče 

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy.

Omluvenka dítěte zde

(Netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou) - viz níže.

Pokud je nepřítomnost delší než 14 dní, jsou rodiče povinni nepřítomnost omluvit písemně (dopisem, elektronickou poštou). Pokud tak neučiní, vystavují se nebezpečí ukončení docházky dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění ředitelkou školy.

 Formulář "Omluvenky" máte k  dispozici ke stažení viz výše nebo je máte k dispozici nástěnkách u obou vchodů již vytištěné (jen pro plánovanou, předem známou delší nepřítomnost delší než 14 dní).

Pro děti s povinnou předškolní docházkou (5-ti leté děti) - rodiče mají na oranžové a červené kytičce připraven Omluvný list dítěte, kam budou rodiče každou  nepřítomnost (tedy i 1 den ) sami bez vyzvání zapisovat.

Veškeré informace jsou též uvedeny ve Školním řádu, který máte k dispozici jak v šatnách dětí v MŠ, tak i výše viz  Úřední deska  -podsekce / Povinně zveřejňované informace.

Upraveno: 18.7.2016

Doporučení MŠMT k pozdnímu vyzvedávání dětí z MŠ  zde:

Vyvěšeno: 14.1.2016                                                                                                   

Povinné předškolní vzdělávání (dítě starší 5 let) 

(Od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné).

I letos platí pro  děti, které dosáhnou do 31.8. 2019 pěti let 
má formu pravidelné denní docházky  v pracovních dnech souvisle 4h denně. 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána  ve dnech školních prázdnin 

(tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku. Povinné předškolní vzdělávání nelze ukončit dle § 35 školského zákona, je ukončeno začátkem školní docházky. 

Pravidla spojená s povinností předškolního vzdělávání jsou  zakotvena ve Školním řádu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen při předem známé nepřítomnosti dítěte požádat o uvolnění ze vzdělávání (§ 34 a odst.4 školského zákona). V žádosti uvede dobu, po kterou má být dítě uvolněno, o důvod uvolnění.( Pro tyto účely lze využít formulář Omluvenky dítěte -viz výše).

Rodiče dětí plnících povinnou školní docházku jsou povinni nejdéle do 3 dnů dítě písemně omluvit. 

Pro tyto účely je na obou předškolních třídách (červená a oranžová kytička) pro rodiče připraven Omluvný list.

Upraveno: 10.7.2019


Inzerát

Hledáme kvalifikovanou učitele/lku na částečný úvazek
8.platová třída
12 hodin týdně 
Nástup možný ihned
Vyvěšeno 7.9.2017